Categorii
Acțiuni Documente

Scrisoare solicitare către primărie

Cluj-Napoca,10.01.2011

Către:                         Primarul Municipiului Cluj Napoca

Spre știința:                 Consiliul Local Cluj-Napoca

Stimate domnule Primar,

Organizaţia Amare Prhala, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Școlii nr. 7, înregistrată la….. cu nr. ………., prin președinte Pavel Doghi

şi

Fundaţia Desire, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Vântului nr.35, înregistrată la Tribunalul Cluj cu nr. 743/22.04.1996, prin președinte Eniko Vincze,

Prin prezenta cerere, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă solicităm următoarele documente si informatii:

 1. Certificatul de Urbanism nr. 1642/2010 pentru construirea de locuințe sociale pentru persoanele fără adăpost, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca;
 • Certificatul de Urbanism nr. 2180/2010 pentru amenajare platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, beneficiar SC Salprest Rampa SRL;
 • Studiul de impact asupra mediului aferent rampei de deșeuri menajere de la Pata-Rât;
 • Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 106721/514/20.05.2010 – PUZ Pata-Rât, împreună cu documentația care a stat la baza emiterii acestuia, precum și Referatul nr. 105833/433/17.05.2010 al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană (aprobate prin HCL 213/2010) ;
 • Planul Urbanistic Zonal – str. Pata Rât cu întreaga documentație aferentă ( aprobat prin HCL 266/2010), Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 148143/717/07.07.2010, precum și Referatul 148143/43/07.07.2010 al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
 • Referatul nr. 134829/30.06.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost”( aprobat prin HCL 368/2009);
 • Autorizația de construire nr. 1181/2010 – Locuințe sociale pentru persoane fără adăpost, beneficiari SC Strict Prest SRL și investitor Consiliul Local Cluj-Napoca, împreuna cu acordul de mediu, avizul sanitar, studiul de fezabilitate, și toată documentația care a stat la baza emiterii acesteia;
 •  Contractul încheiat între municipalitate și firma care a executat construcția locuințelor sociale modulare de la Pata-Rât, cu toate anexele;
 • Întreaga documentație de execuție, precum și procesul-verbal de recepție a construcțiilor locuințe sociale modulare de la Pata-Rât executate pe baza autorizației de construire nr. 1181/2010;
 1. Referatul nr. 129770/48/15.06.2010 al Direcției Poliția Comunitară prin care se propun unele măsuri pentru reglementarea desființării pe cale administrativă a construcțiilor amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca (aprobat prin HCL 249/2010);
 1. Actul administrativ prin care s-a dispus desființarea administrativă a construcțiilor de pe str. Coastei din data de 17.12.2010, unde locuiau mai multe familii, în special romi;
 1. Înregistrarea video a operațiunii de desființare a construcțiilor de pe str. Coastei din 17.12.2010, efectuată conform Art. 1 din HCL 249/2010;
 1. Somațiile trimise conform Art. 2 din HCL 249/2010 proprietarilor bunurilor aflate în constructiile de pe str. Coastei care au fost desființate pe cale administrativă în data de 17.12.2010, împreună cu dovada comunicării lor;
 1. Documentele prin care aţi stabilit criteriile distribuirii familiilor de pe str. Coastei în locuințele sociale modulare de la Pata-Rât;
 1. Evidența oficială, conform datelor colectate de municipalitate în ultimii ani, a numărului de familii și persoane care au locuit pe strada Coastei și au fost evacuate de către Primărie în data de 17.12.2010,  precum și evidența oficială a repartițiilor în locuințele sociale modulare de la Pata-Rât;
 1. Documente referitoare la situația persoanelor de pe str. Coastei care nu au primit repartiție în locuințele sociale modulare din Pata-Rât, precum și documentele care atestă oficial faptul că familiile care nu au primit locuinţe au dreptul să își construiască un adăpost pe câte o parcelă de 20 mp în Pata-Rât, în apropierea locuințelor modulare, și natura acestui drept (concesiune, închiriere, folosință etc.);
 1. Informații privind depozitul de deșeuri chimice aflat în apropierea locuințelor sociale modulare de la Pata-Rât (vechime, stare de funcționare, natura substanțelor chimice depozitate etc.), precum și documentele aferente (certificat de urbanism, studiul de impact asupra mediului și alte acte de mediu, autorizații de funcționare etc.);
 1. Documente care atestă faptul că municipalitatea a asigurat persoanelor strămutate la Pata-Rât în 17 decembrie 2010 mijloace pentru transportul elevilor la școală;
 1. Documente care atestă planurile municipalității în legătură cu continuarea construcţiei de locuințe sociale în zona Pata Rât, respectiv în legătură cu situaţia locativă a familiilor de pe strada Cantonului şi din zona Pata Rât.

Menţionăm că solicităm informaţiile atât în format electronic la adresa de e-mail amarephrala@clicknet.ro, cât şi pe suport de hârtie, la adresa poştală: strada Şcolii nr. 7, Cluj-Napoca, 400230 (destinatar: Pavel Doghi).

 Pentru solicitarea de la punctul 12 suntem dispuși să furnizăm la cererea Dvs. suportul digital pentru copiere.                                        

Pentru informaţiile trimise pe suport de hârtie suntem dispuşi să suportăm costurile ocazionate de întocmirea copiilor documentelor solicitate.

Persoana de contact: ………………., telefon:………………

Cu deosebit respect,

Asociația Amare Prhala prin președinte Pavel Doghi               semnătura, ștampila

Fundaţia Desire prin preşedinte Enikő Vincze                             semnătura, ștampila