Categorii
Acțiuni Documente

PROPUNERE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE

Către

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

În atenţia

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

PROPUNERE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE

26.01.2011, Cluj

Pe data de 19.01.2011, Asociaţia Amare Prhala, împreună cu partenerii săi, Fundaţia Desire din Cluj, European Roma Rights Centre şi Alianţa Civică a Romilor din România, cu ocazia protestului de stradă împotriva proiectului “Locuinţe sociale” în Pata Rât a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a depus la instituţia Dumneavoastră o SCRISOARE DE PROTEST, înregistrată cu nr. 16712/ 21.

Pe această cale ne exprimăm mulţumirea pentru că instituţia Dumneavoastră a fost deschisă către dialog prin faptul că domnul vice-primar Attila László a primit în biroul dumnealui o comisie formată din şase membrii reprezentând manifestanţii, printre ei locuitorii de pe fosta strada Coastei. Cei prezenţi au căzut de acord asupra nevoii de colaborare şi au convenit să aibă următoarea întâlnire pe 26.01.2011 pentru a discuta mai detaliat posibilitatea încheierii unui Protocol de colaborare.

În spiritul acestei înţelegeri, Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire a constituit Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice al căror membrii sunt pregătiţi să colaboreze cu Primăria Cluj-Napoca în vederea soluţionării pe termen scurt, mediu şi lung a următoarelor aspecte ale accesului la locuinţe decente a grupurilor vulnerabile din Cluj:

 • situaţia problematică a familiilor evacuate de pe strada Coastei şi mutate în casele modulare de pe lângă groapa de gunoi,     
 • evitarea evacuării familiilor de romi de pe strada Cantonului şi din alte zone ale oraşului în Pata Rât,
 • asigurarea de locuinţe sociale adecvate pentru grupurile dezavantajate de romi, dar nu numai.   

Prin propunerile sale, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice reiterează principiile sale majore:

 • desegregare (socială, rezidenţială şi şcolară)
 • eliminarea izolării/ ghetoizării/ stigmatizării
 • incluziune socială
 • egalitate de şanse (şi prin măsuri afirmative)
 • tratament egal şi nediscriminare
 • crearea unor condiţii în care toţi cetăţenii să poată trăi cu dreptul lor la locuire adecvată, şi în general la o viaţă decentă şi demnă, indiferent de statutul social şi etnia lor. 

În urma consultărilor noastre în cadrul Grupului de Lucru al Organizaţiilor Civice, în cazul în care veţi încheia cu noi Protocolul propus, suntem în măsură să oferim expertiza noastră pe de o parte în analiza multiplelor aspecte ale problemei, şi pe de altă parte în identificarea şi implementarea soluţiilor necesare şi adecvate.

În ceea ce priveşte analiza problemei, suntem convinşi că ea trebuie să se facă cel puţin pe următoarele aspecte:

 • Legislaţia naţională şi internaţională privind locuirea şi regimul locuinţelor sociale
 • Planul de dezvoltare urbană al Clujului
 • Situaţia locuinţelor sociale în oraş (cerere şi ofertă), posibilităţi de dezvoltare în domeniu
 • Terenuri (urbane, sau agricole/urbanizabile), clădiri industriale reabitabile, fondul locativ public din oraşul Cluj
 • Proiectul primăriei “locuinţe sociale” în Pata Rât şi condiţiile acestor locuinţe
 • Modele pozitive (naţionale şi internaţionale) în domeniul locuirii
 • Fonduri publice şi private, naţionale şi internaţionale pentru locuire
 • Situaţia socială/nevoile locuitorilor:
  • Educaţie şcolară
  • Sănătate
  • Locuri de muncă
 • Situaţia de pe strada Cantonului:
  • Familii cu contracte şi situaţia lor socială
  • Familii fără contracte şi situaţia lor social.

Referindu-ne la setul de soluţii absolut necesare din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de locuire a grupurilor dezavantajate din Cluj accentuăm nevoia de:

 • Soluţii urgente şi pe termen mediu în vederea scoaterii familiilor din situaţia în care au ajuns în urma mutării lor în spaţiul izolat de lângă groapa de gunoi:
  • Recunoaşterea publică a faptului că locuinţele din Pata Rât nu satisfac exigenţele minimale ale unei locuinţe sociale prevăzute în Legea locuirii din România, ci ele sunt locuinţe de necesitate  
  • Găsirea unor soluţii temporare în vederea ameliorării problemelor sociale şi de sănătate rezultate din mutarea familiilor de pe strada Coastei lângă groapa de gunoi (de exemplu prin asigurarea transportului în comun; alocarea unei mediatoare sanitare, a unui mediator şcolar şi a unui asistent social pentru această comunitate nou creată în Pata Rât) 
  • Găsirea unor soluţii temporare în vederea reglementării situaţiei locative ale familiilor de pe strada Coastei care nu au primit locuinţe în noile case modulare: clarificarea statutului parcelelor atribuite acestor familii pe terenul de lângă casele modulare şi a posibilităţii de a construi adăposturi improvizate    
  • Mutarea familiilor din casele modulare din zona Pata Rât care le periclitează sănătatea şi şansele lor de integrare (identificarea unor terenuri unde investitorii publici şi privaţi pot construi locuinţe; identificarea unor apartamente din fondul locativ public care pot fi închiriate şi crearea unui fond special privat/public prin care pot fi subvenţionate chiriile aferente; alocarea unui procent de locuinţe din fondul locativ rezultat din proiectele Consiliului Local şi Judeţean în parteneriat cu ministerele de resort)
  • Elaborarea unui plan strategic privind familiile din alte zone ale oraşului aflate sub riscul evacuării
 • Soluţii pe termen mediu şi lung:
  • Evitarea creării, prin măsuri administrative, a unor ghetouri ai sărăciei sau ai unor ghetouri etnice, prin alocarea de locuinţe sociale adecvate în mai multe locaţii ale oraşului, integrate în oraş
  • Asigurarea celor şapte criterii prevăzute de reglementările internaţionale acceptate şi de România drept criterii ale unei locuinţe decente în cazul tuturor locuinţelor sociale
  • În procedura distribuirii locuinţelor pentru grupurile dezavantajate să se elimine confuzia creată între locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate     
  • Identificarea unor terenuri urbane, sau unor terenuri agricole care pot fi urbanizate în vederea construirii de locuinţe sociale pentru grupuri dezavantajate
  • Construirea unor spaţii locative integrate în care să coexiste locuinţe închiriate la preţul pieţei imobiliare cu apartamente închiriate prin chirii subvenţionate, dedicate unor familii dezavantajate sau cu venituri reduse; alocarea, cu acest scop, a unor subvenţii din bugetul local organizaţiilor şi asociaţiilor civice de utilitate publică         
  • Identificarea unor clădiri reabilitabile, de exemplu foste clădiri industriale care pot fi transformate în locuinţe sociale pentru grupuri dezavantajate
  • Stabilirea locuinţelor sociale ca una din axele prioritare ale Consiliului local Cluj-Napoca şi al Consiliului judeţean Cluj şi prin asigurarea unor resurse bugetare dedicate locuinţelor sociale 
  • Definirea criteriilor de distribuire a locuinţelor sociale în aşa fel încât şi grupurile dezavantajate să aibă acces la ele indiferent de vârstă, statut social şi nivel educaţional
  • Crearea unui aparat administrativ specializat pentru atragere de finanţări şi gestiunea proiectelor şi a fondurilor pentru locuinţe sociale, în colaborare cu organizaţii şi asociaţii civice  
  • Elaborarea şi implementarea unor proiecte integrate cu finanţare europeană dedicate grupurilor defavorizate (proiecte care administrează împreună şi în interacţiunea lor problemele locuirii, şi cele ale accesului la locuri de muncă, şcoală, sănătate).

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice este gata să-şi înceapă activitatea imediat. Propunerea noastră este să acceptaţi încheierea unui Protocol între Grupul de Lucru şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens vă rugăm să desemnaţi şi din partea Dumneavoastră persoane cu responsabilităţi clare, care au puterea luării deciziilor necesare din partea direcţiilor specializate, cum ar fi Direcţia de Patrimoniu, de Investiţii şi de Urbanism. Conform acestui Protocol, membrii grupului nostru vor putea colabora pe soluţionarea diferitelor aspecte ale problemei cu experţii angajaţi la instituţia Dumneavoastră. De asemenea, propunem ca cele două grupuri să se întâlnească regulat în Sala de Sticlă a Primăriei şi discuţiile lor să fie consemnate în procese verbale. Existenţa acestui Protocol să fie recunoscută printr-o Hotărâre a Consiliului Local.  

În măsura în care răspunsul Dumneavoastră la propunerea noastră este unul pozitiv, într-o săptămână de la primirea în scris a acestei decizii vom pune la dispoziţia Dumneavoastră, spre consultare, propunerea noastră privind Protocolul. Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice va desemna o comisie care să ţină legătura directă cu instituţia Dumneavoastră.

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice este format din următoarele persoane (care la rândul lor colaborează cu alţi experţi ai organizaţiilor reprezentate de dumnealor):

 1. Pavel Doghi, Amare Prhala, Cluj
 2. Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Fundaţia Desire, Cluj
 3. David Mark, ACRR, Bucuresti
 4. Vasile Gârbea, Romani Criss, Bucureşti
 5. Norbert Iuonaş, Romano Suno, Cluj
 6. Prof. univ. dr. Mária Roth, Catedra de Asistenţă Socială, UBB, Cluj
 7. Lect. univ. dr. Cristina Raţ, Catedra de Sociologie, UBB, Cluj
 8. Norbert Petrovici, Grupul pentru Acţiune Socială, Cluj
 9. Gábor Ádám, CRCD, Cluj
 10. Florin Moisa, CRCR, Cluj
 11. Nicolae Gheorghe, sociolog, Bucureşti
 12. Gerhard Spitzer, Asociaţia Voluntară Castel Banffy
 13. Bert Looiji, Fundaţia Pro Roma
 14. Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acţiune Socială, Cluj
 15. Simona Şerban, Fundaţia Comunitară Cluj
 16. Mihai Roşca, FRCFF Cluj
 17. Ancuţa Frantz, AFMC Cristiana, Cluj
 18. European Roma Rights Center
 19. Ernest Creta (reprezentant al comitetul de locatari ai locuinţelor modulare din Pata Rât)
 20. Petru Greta (reprezentant al comitetul de locatari ai locuinţelor modulare din Pata Rât)
 21. Vasile Ernu, Critic Atac (partener media) 
PAVEL DOGHI,                                                               Prof. univ. dr. Enikő Vincze
Preşedinte Amare Prhala                                                    Preşedinte Fundaţia Desire
 
Contact: 
str. Şcolii nr.7, Cluj-Napoca 40023                                   str. Vântului nr. 35, Cluj-Napoca
E-mail: paveldoghi@yahoo.com                                        eni_personal@yahoo.com
amareprhala@clicknet.ro
Telefon mobil: 0743492165                                               0740-137561
Telefon/fax: 0264-484604